U opisu naših usluga veliku pozornost pridajemo obavljanju stručnog i projektantskog nadzora građevina u visokogradnji i niskogradnji.

Poslovi stručnog nadzora građenja podrazumijeva obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavlja ga nadzorni inženjer. Vršimo uslugu nadzora za izvođenje radova na građevinama visokogradnje, niskogradnje, industrijskih građevina i kulturnih dobara.

Prilikom vršenja nadzora, osiguravamo građenje sukladno odobrenoj dozvoli, uz kvalitetno savjetovanje investitora pri čemu aktivno sudjelujemo u iznalaženju tehničkih rješenja pri gradnji. U skladu s pravomoćnom dozvolom, te važećim zakonima i propisima.

Kod vršenja stručnog nadzora, osiguravamo kompletan tim stručnih osoba, različitih struka kako u svojoj tvrtci tako i u tvrtkama s kojima dugogodišnje surađujemo ( arhitektonske, građevinske, elektro, strojarske, geotehničke i drugih struka).

Kod vođenja stručnog nadzora vršimo cijeli niz aktivnosti:<

 • Kontrola projektne dokumentacije i pravomoćnih dozvola
 • Pregledavamo dokumentaciju izvođača, njegovu kvalificiranost za obavljanje određenih djelatnosti, posjeduje li ovlaštene osobe za vođenje gradilišta, kao i jesu li svi radnici prijavljeni, osposobljeni za rad na siguran način, posjeduju li sigurnosnu opremu, koriste li atestirane materijale i opremu i dr.
 • Praćenje dinamičkog i financijskog plana tijeka radova
 • Kontrola i ovjeravanje troškovnika i građevinske knjige radova
 • Kontrola i ovjeravanje građevinskog dnevnika
 • Svakodnevno i cjelovito vršenje kontrole radova na gradilištu
 • Obavljanje koordinacijskih sastanaka te sastavljanje zapisnika o vođenju gradilišta
 • Vođenje pozornosti o usklađenosti radova svih tvrtki izvođača i osoba koje obavljaju nadzor
 • Po završetku pregledavanje „Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine“, kontrola ostale dokumentacije izvođača (izjave o sukladnosti ugrađenih materijala, imenovanja voditelja radova, rješenja iz komore ovlaštenih voditelja radova, zapisnici o ispitivanju ugrađene opreme i materijala, …)
 • Sastavljanje „Završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedenim radovima“
 • Organiziranje tehničkog pregleda građevine te pomaganje investitoru oko prikupljanja dokumentacije poradi dobivanja Uporabne dozvole

Popis najvažnijih zakona i pravilnika vezano uz gradnju objekta:

 • Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17
 • Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17
 • Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, NN 152/08124/09, 49/11, 25/13
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera NN 111/14, 20/17