ETAŽIRANJE

Tvrtka Proposta d.o.o. specijalizirana je za izradu elaborata etažiranja i sređivanja vlasništva nekretnina i zemljišta. Zbog velikog broja neriješenih pravno-imovinskih odnosa vezano za zemljišno-knjižne udjele u vlasništvu nekretnina i zemljišta, te neusklađenosti sa katastarskim kartama, ovo se pokazao kao gorući problem u našoj državi u smislu rješavanja vlasništva i poticanja investicija vezano za izgradnju objekata i infrastrukture.

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.), povezano sa odgovarajućim suvlasničkim (idealnim) dijelom nekretnine i zemljišta na kojoj je nekretnina izgrađena. U postupku etažiranja izrađuje se etažni elaborat kojim se utvrđuju posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, a sve prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15). Nakon izrade etažnog elaborata i ishođenja potvrde nadležnog tijela, slijedi izrada i potpis među-vlasničkog ugovora kojeg sastavlja pravna osoba koja je izradila elaborat etažiranja ili odvjetnik. Tek tada je moguće posebne dijelove zgrade upisati u zemljišnu knjigu, čime se postiže pravna potvrda vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.

Nakon etažiranja vlasnik nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.) biti će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže ili drugo i suvlasnik nad idealnim dijelom zajedničkih dijelova u zgradi i idealnim dijelom zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

LEGALIZACIJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Također naša tvrtka ima veliko iskustvo i brojne reference u izradi snimaka nezakonito izgrađenih građevina, geodetskih snimaka i dokaza stabilnosti i mehaničke otpornosti građevina, ukratko „legalizacija“.

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola za gradnju mogli su zahtjev za ozakonjenje te građevine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/1365/17), do 30. lipnja 2018. godine, predati u nadležni upravni odjel koji obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se građevina nalazi. Građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za prijavu zahtjeva,  istom nadležnom upravnom odjelu mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.

KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU

Izrađujemo elaborate zaštite na radu (koordinator I), te vršimo nadzor pri gradnji vezano za zaštitu na radu (koordinator II).

Obveza svakog investitora je imenovanje koordinatora zaštite na radu. Investitor imenuje minimalno jednog ili više koordinatora, ukoliko na gradilištu radove izvodi dva ili više izvođača.

Investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu posebno za fazu projektiranja (koordinator I), a posebno za fazu izvođenja radova (koordinator II).

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta ( koordinator I ) dužan je:

  1. koordinirati primjenu načela zaštite na radu propisana Zakonom o zaštiti na radu.
    2. izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova u skladu Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu. Plan izvođenja radova mora sadržavati i posebne mjere ako poslovi na gradilištu spadaju u opasne radove (radovi u području ionizirajućeg zračenja, u blizini električnih vodova, radovi uz uporabu eksplozivnih ili lako zapaljivih tvari, radovi u eksplozivnoj atmosferi, radovi sa skelama, radovi sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima itd. – Dodatak 2 Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima).
    3. izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova ( koordinator II ) dužan je:

1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:

  • kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;
  • kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.

2. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:

3. Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

4. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.

5. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.

Pri tome valja napomenuti da imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa investitora njegove obaveze provedbe pravila zaštite na radu na gradilištu niti oslobađa izvođače i druge osobe na gradilištu njihovih obaveza iz područja zaštite na radu.

Prilikom donošenja odluka vrlo je bitno uvažavati upute i napomene glavnog inženjera i koordinatora zaštite na radu.

Kod prijave gradilišta investitor je obavezan prijaviti i koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja (koordinatora 1) i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinatora 2)