Naše stručne kvalifikacije za obavljanje poslova izrade studijske, planske i projektne dokumentacije rezultat su višegodišnjeg radnog iskustva na projektiranju svih faza projekata, a voditelji tima tvrtke Proposta d.o.o.  članovi su Hrvatske komore inženjera i stručnjaci su za pojedine oblasti u graditeljstvu.

Za Vas radimo sve projekte VISOKOGRADNJE I NISKOGRADNJE:

 • IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNE PROJEKTE – Analiza podloga i uvjeta. Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama.
  Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta. Pripremni razgovori s nadležnim institucijama i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola.
 • GLAVNE PROJEKTE – Skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

 • arhitektonski projekt
 • projekt konstrukcije
 • građevinski projekt
 • elektrotehnički projekt
 • strojarski projekt
 • projekt vodovoda i kanalizacije
 • projekt zaštite od požara
 • projekt zaštite na radu
 • projekt alternativnih izvora energije.
 • geodetski projekt
 • prometni elaborat
 • geotehnički elaborat
 • IZVEDBENE PROJEKTE kojima se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.
 • PROJEKTE UKLANJANJA GRAĐEVINE kojima se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine.
 • PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE u kojima se kroz interdisciplinarnu suradnju daje institucionalni i tehnički oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora, te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, određuje namjena prostora/površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

„Kako bismo osigurali što bolju realizaciju svakog projekta i plana, usko surađujemo sa svim klijentima i gotovo uvijek konačan proizvod za njih donosi više od očekivanog.“